BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2011

999. од броја 408
407. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за март 2011. године Ц
406. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја ЈП Радио Брчко са анализом постојечег стања с приједлогом мјера за унапређивање рада Ц
405. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за папире од вриједност за 2010 Ц
404. 46. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња дијела водоводне мреже у дијелу улице Суље Кахримана - Кланац Ц
403. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма субвенционисања дијела камата за кредите предузећима, предузетницима, подружницама и носиоцима пољопривред газдинстава за 2011
402. 46. редовна сједница - Одлука о разрјешењу градоначелника Брчко дистрикта БиХ Ц
401. 46. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно-имунитетске комисије о дођели мандата Осману Мулахалиловићу и Сабири Мујкић Ц
400. 46. редовна сједница - Одлука о утврђивању престанка мандата посланика Шемсе Саковића и Сејфудина Захировића Ц
399. 45. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Канцеларије за правну помоћ Ц
398. 45. редовна сједница - Одлука о измјени одлуке о оснивању Јавног подузећа Комунално Брчко Ц
397. 45. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Ц
396. 45. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Изградња планираног споја улица Требинчевића - Дервишевића Ц
395. 45. редовна сједница - Одлука о давању сагласности - Комисија за условни отпуст Ц
394. 45. редовна сједница - Одлука о одржавању стручне и јавне расправе о Нацрту закона о здравственој заштити Ц
393. 45. редовна сједница - Одлука о усвајању Извода из записника са 43 редовне сједнице Скупштине- Ц
392. 44. редовна сједница - Закључак - стање привреде Ц
391. 44. редовна сједница - Закључак - надокнада штете настале усљед поплава - Ц
390.44. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за фебруара 2011. Ц
389.44. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јануар 2011. Ц
388. 44. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Независног одбора Ц
387. 44. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2010.годину- Ц
386. 44. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -реконструкција постојећег пута - МЗ Приједор - заселак Вујићи Ц
385. 44. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -бушење бунара и изградња бунарске кућице - Доњи Брезик Ц
384. 44. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о садржају листе лијекова за кориснике сталне социјалне помоћи Ц
383. 44. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Одлуку о суфинансирању дијела трошкова лијекова са есенцијалне листе Ц
381. 44. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 42 редовне сједнице Скупштине Ц
380. 43. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о раду Канцеларије за ревизију за 2010. годину -Ц
379. 43. редовна сједница -Одлука о утврђивању нерадних дана за период април 2011- јануар 2012. године - Ц
378. 43. редовна сједница - Одлука о повлачењу Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о играма на срећу и забавним играма из скупштинске процедуре - Ц
377. 43. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 41 редовне и 16 ванредне сједнице Скупштине Ц
376. 42. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2010. годину Ц
375. 42. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава - помоћ Јапану Ц
374. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -ризградња фекалне канализационе мрезе Грбавица - Глухаковац Ц
373. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -реконструкција постојећег некатегорисаног пута - Станови Ц
372. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -реконструкција постојеће улице у Старом Броду Ц
371. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -изградња крака улице Бањалучка - Мујкићи Ц
370. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -изградња типског пречистаћа за отпадне воде Брезово Поље Ц
369. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -изградња приступног пута - Грчица Ц
368. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -реконструкција постојећег пута Гељићи - Ћумуровића МЗ Бијела Ц
367. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -изградња планиране улице Милана Хаджиристића - Грчица Ц
366. 42. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса -реконструкција постојеће приступне улице у Диздаруша Ц
365. 42. редовна сједница - Одлука о релокацији стамбеног објекта Ц
363. 42. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 39 и 40 редовне сједнице Скупштине Ц
361. 16. ванредна сједница - Одлука о усвајању Будзета за 2011. годину -Ц
360. 41. редовна сједница - Одлука о усвајању Политике дођеле концесија - Ц
359. 40. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БиХ за 2010. годину Ц
358. 40 . редовна сједница - Одлука о усвајању Јавног извјештаја Канцеларије за ревизију јавне управе и институција за 2009. годину Ц
357. 40. редовна сједница - Одлука о давању сагласности за закључење кредитног споразума - пројект стамбене обнове Ц
356. 40. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса - изградња дијела фекалне канализационе мреже Д. Брезик - Анићи Ц
355. 40. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса - реконструкција дијела постојеће улице Драгице Правице - Диздаруша Ц
354. 40. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса - реконструкција постојећег пута у МЗ Приједор засеок Перановићи Ц
352. 40. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 38. редовне сједнице Скупштине Ц
351. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду правобранилаштва за децембар 2010. године - Ц
350. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за новембар 2010. године - Ц
349. 39. редовна сједница - Одлука о усавајању Извјештаја о раду Правобраниластава за октобар 2010. године - Ц
348. 39. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању јавног интереса - изградња улице Кланац - Росуље у стамбеном насељу Колобара ИИ и Кланац Ц
347. 39. редовна сједница - Одлука о релокацији стамбеног објекта Ц
346. 39. редовна сједница - Одлука о измјенама и допунама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц
345. 39. редовна сједница - Одлука о избору предсједника Скупштине - Ц
344. 39. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно - имунитетске комисије о дођели мандата Суаду Бурићу -Ц
343. 39. редовна сједница - Одлука о утврд-ивању престанка мандата посланика Мирсада Д-апе - Ц
342. 38. редовна сједница - Закључак - Информација о пријератним корисницима школских станова - Ц
341. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању Извје+таја о пословању ЈП Комунално Брчко за 2009. годину -Ц
340. 38. редовна сједница - Одлука о издвајању ночаних средстава из средстава текуће резерве буджета Брчко дистрикта БиХ - Ц
339. 38. редовна сједница - Одлука о издвајању ночаних средстава из средстава текуће резерве буджета Брчко дистрикта БиХ - Ц
338. 38. редовна сједница - Одлука о давању сагласности за именовање шефа Полиције Брчко дистрикта БиХ - Ц
337. 38. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 13., 14. и 15. ванредне и 36 и 37 редовне сједнице Скупштине - Ц