BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2013

99 10 сједница Резолуција по Информацији о раду Апелационог суда Ц
98 10 сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Канцеларије за правну помоц за 2012 Ц
97 10 сједница - Одлука о усвајану Извјештај о појавама дискриминације за 2012 Ц
96 10 сједница - Одлука о усвајану Извјештаја Омбудсмана за 2012 Ц
95 10 сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мрез-е Доњи Брезик Ц
94 10 сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мрез-е Диздаруша Ц
93 10 сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мрез-е УЛОВИЋ Ц
91 10 редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 8 редовне Ц
90 10 сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије о дођели мандата Салиму Башићу Ц
89 10 сједница Одлука о престанку мандата Идризу Карамујићу Ц
88. 9 сједница ЗАКЛЈУЦАК
87. 19 редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за фин за 2013 годину Ц
86. 19 редовна сједница - Одлука о усвајању Извјестаја о рада Дирекције за фин за 2012 годину Ц
85 9 редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреЂе у Г Вуксиц Ц
84. 9 редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 7 редовне Ц
82. 8. редовна сједница - Одлука о усвајању Буджета за 2013. годину Ц
81. 8. редовна сјеница - Одлука о висини стопе пореза на некретнине за 2013. Ц
80. 8. редовна сједница - Закључак - Информација о ефектима примјене Закона о оружју Ц
79. 8. редовна сједница- Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију за 2012. Ц
78. 8. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједност за 2012. годину- Ц
77. 8. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за 2012. године Ц
76. 8 редовна сједница - Одлука о усвајњу Извјештаја о раду Владе за 2012 Ц
75. 8. редовна сједница - Одлука о измјени и допуни Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштински~1(1)
74. 8. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -Новобродска - реконструкција улице Ц
73. 8. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на закључење уговора о закупу Ц
69. 8. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 6 редовне и 3 ванредне Ц
68. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2012.годину Ц
67. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора Ц
66. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2012. годину Ц
65. 7. редовна сједница - Закључак- Извјестај Правобранилаштва Ц
62. 7. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 5 редовне и 2 ванредне Ц
59. 2. ванредна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе јавне расправе - Приједлог Буджета за 2013-С
59. 2. ванредна сједница - Одлука о одржавању јавне расправе јавне расправе - Приједлог Буджета за 2013- Ц
58. 6. редовна сједница -Одлука о утврђивању нерадних дана за период април 2013. -јануар 2014. године Ц
54. 6. редовна сједница - Допуне Пословника о раду Скупштине Ц
53. 6. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 4 редовне сједнице Ц
52. 5. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције Брчко дистрикта БИХ за 2012 годину - Ц
51. 5. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за децембар 2012. Ц
50. 5. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња АБ моста преко ријеке Ломнице Ц
49. 5. редовна сједница - Одлука о усвајању политике плата Ц
46. 5. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са 2 и 3 редовне сједнице Ц
45. 4. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о ревизији финанасијских извјештаја за 2011 Ц
44. 4. редовна сједница- Одлука о усвајању Јавног извјештаја Канцеларије за ревизију за 2011. годину Ц
43.4. редовна сједница - Одлука о допуни Одлуке о опћем интересу Ц
42. 4. редовна сједница - Одллука о формирању Комисије за праћење примјене Закона о споменицима и симболима - Ц
41. 4. редовна сједница -Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија -Ц Ц
39. 3. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период од И - ИX 2012. године Ц
38. 3. редовна сједница - Одлука о одобравању исплата додатка на плату Ц
37. 3. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана заштите од пожара Ц
36. 3. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција постојеће улице МЗ Глухаковац Ц
33. 3. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно -имунитетске комисије о дођели мандата Бори Којићу Ц
31. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за НОВЕМБАР 2012. Ц
30. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за ОКТОБАР 2012. Ц
29. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за СЕПТЕМБАР 2012. Ц
28. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за АВГУСТ 2012. Ц
27. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за ЈУЛ 2012. Ц
26. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за ЈУН 2012. Ц
25. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за МАЈ 2012. Ц
24. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Годишњег извјештаја ЈП Комунално за 2011. Ц
23. 2. редовна сједница - Закључак -Годишњи извјештај ЈП Комунално за 2011. Ц
220. 24. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за финансије за 2014 Ц
22. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Упрвног одбора ЈП Комунално за 2011. годину Ц
219. 24. редовна сједница - Одлука о давању сагласности лука-завршни рачун Ц
218. 24. редовна сједница - Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању ЈП Радио Брчко Ц
217. 24. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - бунарска пумпа - Ново насеље Б. Поље Ц
216. 24. редовна сједница -Одлука о именовању предсједника Изборне комисије Ц
215. 24. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 21. редовне сједнице Ц
214. 23. редовна сједница - Закључак - Информација о изгубљеним управним споровима Ц
213. 23. редовна сједница - Закључак - Информација о ископима бунара по мјесним заједницама Ц
212. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за септембар 2013 Ц
211. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за аугуст 2013 Ц
210. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јули 2013 Ц
21. 2. редовна сједница - Закључак -управни одбори јавних предузећа Ц
209. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Програма субвенционисања дијела камата за кредите Ц
208. 23. редовна сједница - Одлука о приступању изради измјена и допуна Регулационог плана -Бонсплод Ц
207. 23. редовна сједница - Одлука о приступању изради Регулационог плана -Маоча Ц
206. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању ИКТ стратегије Скупстине Ц
205. 23. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 20. редовне сједнице Ц
203. 22. редовна сједница - Одлука о усвајању Буджета за 2014. Ц Ц
202. 22. редовна сједница- Одлука о висини стопе пореза на некретнине за 2014 Ц
201. 21. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на измјене Статута ЈП Путеви Ц
201. 21. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на измјене СТАТУТ ПУТЕВИ Ц
200. 21. редовна сједница - Одлука о измјенама и допуни долуке о оснивању ЈП ПУтеви Ц
200. 21. редовна сједница - Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању ЈП Путеви Ц
20. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дијела улице Војислава Илића Брезик Ц
199. 21. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на промјену сједиста ЈП путеви Ц
198. 21. редовна сјендица -одлука о прихватању кандидатуре пројекта ЕУ СД 4 ЦЦ
197. 21. редовита сједница - Одлука о покретању поступка избора ревизора Ц Ц
196. 21. редовита сједница - Приједлог Одлука о усвајању амандмана на будзет за 2013. годину Ц Ц
195. 21. редовна сједница - одлука о повлацењу закона о порезу на добит Ц
194. 21. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 19. редовне Ц
193. 20. редовној сједници -Надзорни одбор ЈЗУ Здравствени Центар
192. 20. редовна сједница -Одлука о допунма Одлука-сталне скупстинске комисије
191. 20. сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - транспортни цјевовод Плазуља - Вранкицка Ц
190. 20. сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - феална канализациона мреза Колобара Ц
19. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -реконструкција дијела постојеће улице Суљагића сокак Ц
189. 20. сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција крака дејтонске Ц
188. 20. сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - пумпна станица Стјепковица Ц
18. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -љетни насип Вучиловац Ц
179. 19. редовна сједница- Одлука о одржавању јавне расправе јавне расправе - Приједлог Буджета за 2014- Ц
173. 17. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јуни 2013. Ц
172. 17. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за мај 2013. Ц
171. 17. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за април 2013. Ц
170. 17. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Рахићка пашњак Ц
17. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводна мреже у дијелу улице Ћамила Сијарића Диздаруша Ц
169. 17. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра- Брезик Ц
168. 17. редовна сједница - Одлука о промјени намјене јавног добра-Громуљаци Ц
167. 17. редовна сједница - Одлука о допуни Одлуке о утврђивању јавног интереса -изградња Заобилазнице Ц
166. 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -канализациони колектор - Д. Брезик Ц
165. 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - набавка ђечије установе -вртића Ц
164. 17. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - водоводна мрежа - Диздаруша Ц
163. 17. редовна сједница - Одлука о издвајању новчаних средстава из средстава буджетске резерве за 2013. годину Ц
160. 17. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 16. редовне и 4. ванредне сједнице Ц
16. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња артеског бунара Ћађавац Ц
158. 4. ванредна сједница - Одлуке о усвајању амандмана на Буджет БД БиХ за 2013 Ц
157. 16. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Фонда здравственог осигурања за 2012 Ц
156. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Завода за запошљавање за 2012 Ц
155. 16. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Правилник о систематизацији -ЈП Путеви Брчко Ц
154. 46. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на на Пословни план ЈП Путеви Брчко Ц
153. 16. редовна сједница - Одлуке о петој емисији обвезница БДБиХ за измирење обвеза по основу рачуна старе девизне штедње Ц
15. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња канализационог колектора МЗ Гредице Ц
148. 16. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција улице Чађавац Ц
147. 16. редовна сједница Одлука о утврђивању јавног интереса- реконструкција пута -Рогозан-Ц
146. 16. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута Барили - Мујкићи Ц
145. 16. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута - туш Ц
144. 16. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса- реконструкција пута Кожара - бродуша-Ц
143. 16. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута у Плазуљама - Горице Ц
142. 16. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 13, 14, и 15. редовне сједнице Ц
141. 15. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за период од И - ИИИ 2013. године Ц
140. 15. сједница сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - уређење школског игралишта Ц
14. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња потисног и главног дистрибутивног вода Рашљани Ц
139. 15. сједница сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција пута -Плазуље Ц
138. 15. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Статут ЈП Путеви Ц
137. 15. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Здравствени центар Ц
136. 15. редовна сједница - Одлука о давању сагласности на Статут ЈЗУ Здравствени центар Ц
135. 15. сједница сједница - Одлука о усвајању Програма рада Владе за 2013 Ц
134. 14. сједница сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса-РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА Чђавац Ц
133. 14. сједница сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ПЛАЗУЛЈЕ Ц
132. 14. сједница сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса-кружна раскрсница МЕРКАТОР Ц
131. 14. редовна сједница - Аутентично тумачење Пословника Ц
130. 14. редовна сједница - Одлука о измјени Одлуке о оснивању ЈЗУ Здравствени центар Ц
13. 2. редовна сједница - Одлука о утврђивању јавног интереса -изградња водоводне мреже Диздаруша ИИИ Ц
129. 14. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 12 редовне сједнице Ц
128. 13. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора ЈП Комунално за 2012. годину Ц
127. 13. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Комунално за 2012. годину Ц
126. 13. редовна сједница - Закључак - Извјештај о раду ЈП Комунално Ц
125. 13. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о рјешавању управних предмета за 2012. годниу Ц
124. 13. редовна сједница -Одлука о утврђивању јавног интереса - реконструкција улице Стари Брод Ц
123. 13. редовна сједница -Струцна и јавна расправа - закон о изврсном поступку Ц
123. 13. редовна сједница -Стручна и јавна расправа о Нацрту закона о извршном поступку Ц
122. 13. редовна сједница - Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању ЈП Путеви Ц
121. 13. редовна сједница - Одлука о усвајању записника са 10 и 11 редовне сједнице Ц
120. 12. редовна сједница - Закључак - ентитетско држављанство Ц
12. 2. редовна сједница - Одлука о разрјечењу члана Управног одбора ФЗО Брчко дистрикта БиХ Ц
119. 12. редовна сједница - Резолуција - ентитетско држављанство Ц
118. 12. редовна сједница - Закључак - Информација о провођењу закључка Ц
117. 12. редовна сједница -Закључак - омогућавање вођења регресних поступака Ц
116. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије за 2013. годину Ц
115. 12. редовна сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја за 2012 . Ц
114. 12. редовна сједница - Одлука о усвајану Извјештаја о раду Изборне комисије за 2012. годину Ц
112. 12. редовна сједница -Одлука о измјени Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц Ц(1)
112. 12. редовна сједница -Одлука о измјенама Одлуке о именовању предсједавајућих и чланова сталних скупштинских комисија Ц Ц
111. 12. редовна сједница -Одлука о покретању поступка избора најповољнијег понуђача Ц Ц(1)
111. 12. редовна сједница - Одлука покретању избора најповољнијег понуђача Ц Ц
110. 12. редовна сједница -Одлука о усвајању Опште политике за период 2013. - 2016. Ц
11. 2. редовна сједница - Одлука о привременом финансирању ођељења и институција Брчко дистрикта БиХ у периоду 1. 1. 2013. - 31. 3. 2013. године - Ц
105. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за март 2013 Ц
105. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за март 2013 Ц(1)
104. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за фебруар 2013 Ц
104. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за фебруар 2013 Ц(1)
103. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јануар 2013 Ц
103. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштава за јануар 2013 Ц(1)
100. 11. редовна сједница - Одлука о усвајању Записника са 9 редовне сједнице Ц
10. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању извода из записника са Конститутивне сједнице, 1 редовне и 1. ванредне сједнице Скупштине Ц
09. 2. редовна сједница - Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање и мандатно -имунитетске комисије о дођели мандата посланика Петру Врховцу и Сеаду Софтићу Ц