BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2023

783. 39. Закључак - статус парцеле - Грчица Ц
782. 39. Закључак - субвенционирање - Комунално Ц
779. 39. Одлука о усвајању Програма рада Дирекције за 2023. годину С
778. 39. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за хартије од вриједнсти за 2022. годину С
777. 39. Одлука о давању сагласности - Статут - ЈП Лука С
776. 39. Одлука о давању сагласности - Топли оброк - Фонд здраваственог осигурања С
775. 39. Одлука о усвајању Стратегије за младе С
775-1 СТРАТЕГИЈА ЗА МЛАДЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ С
770. 39. Одлука о усвајању записника са 35, 36 и 37 сједнице С
7323. 53. Одлука - Измјена - скупштинске комисије С
7322. 17. Одлука о давању сагласности - Ревидирани пословни план ЈП Лука за 2023. С
7319. 17. Одлука о хитности С
7316. 17. Одлука о хитности С
7313. 17. - Одлука о хитности С
7312. 17. Одлука о усвајању Буджета С
7311. 17. Закључак - Буджет С
7310. 17. Одлука о допустивости С
7309. 17. Одлука о порезу на некретнине за 2024. годину С
7265. 53. Одлука о давању сагласности - Правилник о службеним путовањима - Путеви С
7264. 53. Одлука о давању сагласности - РНУ Радио Брчко - Финансијски план за 2024. С
7263. 53. Одлука о давању сагласности - РНУ Радио Брчко - измјене финасијског плана за 2023. С
7262. 53. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Туристичке организације за 2024. С
7261. 53. Одлука о давању сагласности - Финансијски плана Завода за планирање за 2024. С
7260. 52. Одлука о давању сагласности -Рвидирани финасијски план - Завод за планирање С
7259. 53. Одлука о давању сагласности на Финансијски плана Развојно - гарантног фонда за 2024. С
7258. 53. Одлука о давању сагласности на Измјењени финансијски плана Развојно - гарантног фонда за 2023. С
7243. 53. Одлука о давању сагласности - финансијски план Фонда здравственог осигурања С
7242. 53. Одлука о усвајању Извјеешћаа о извршењу прорачуна за раздобље од 1. 1. - 30. 9. 2023. С
7241. 53. Одлука о одобравању пројеката ЈПП С
7240. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -АИК С
7239. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
7238. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бодериште С
7237. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Репино Брдо С
7236. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Попово Поље С
7235. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Станови С
7234. 53. Одлука о утврђивању јавног интереса -Вучиловац С
7233. 53. Одлука о измјени Одлуке о обављању ђелатности од општег интреса С
7232. 53. Одлука о усвајању записника са 51. и 52. редовне и 16. ванредне С
7231. 53. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
7230. 53. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
6868. 16. Одлука о расписивању јавног огласа - Изборна комисија С
6867. 16. Одлука о одобравању трансфера за посебне намјене С
6726. 52. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 6 мјесеци 2023. С
6725. 52. Одлука о давању сагласности Правилник ЈП Путеви С
6724. 52. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Путеви за 6 мјесеци 2023. С
6723. 52. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Путеви за 2022. С
6722. 52. Одлука о давању сагласности на Ревидирани Пословни план ЈП Путеви за 2023. годину С
6721. 52. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Путеви за 6 мјесеци 2023. С
6720. 52. Закљућак- бесплатно паркирање С
6719. 52. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Путеви за 2022 С
6718. 52. Одлука о усвајњау Извјештаја о раду УО ЈЗУ С
6717. 52. Одлука о давању сагласности - новчана помоћ Комунално С
6716. 52. Одлука о одобравању пројеката ЈПП С
6715. 52. Одлука о давању сагласности - располагање јавном имовином - С
6714. 52. Одлука о давању сагласности - располагање јавном имовином -С
6713. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Мујкићи С
6712. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Д. Брезик С
6711. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
6710. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
6709. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Исламовац С
6708. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Вучиловац С
6707. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубраве - Матановић С
6706. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Попово Поље С
6705. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Стари Расадник С
6704. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Б. Поље Село С
6703. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
6702. 52. Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубраве С
6701. 52. Одлука о суспензији пословничких одредби С
6350. 52. Одлука о додатном задужењу Брчко дистрикта БиХ С
6349. 52. Закључак -задужење СР
6348. 52. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
6347. 52. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
6346. 51. Одлука о суспензији пословничких одредаба СР
6345. 51. Закључак- акцизе СР
6344. 51. Закључак- судске пресуде СР
6000. 51. Закључак -процес европских интеграција С
5999. 51. Одлука о давању сагласности-обрачун плата- ФЗО С
5732. 51. Одлука о давању сагласности-Правилник - ЈЗУ С
5731. 51. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Комунално за 6 мјесеци 2023 С
5730. 51. Одлука о давању сагласности- Измјене Финансијског плана - Завод за запошљавање С
5729. 51 Одлука о утврђивању јавног интереса - Кланац С
5728. 51 Одлука о утврђивању јавног интереса - Крепшић С
5727. 51 Одлука о утврђивању јавног интереса - раскрсница Меркур С
5726. 51. Одлука о престанку мандата члана Савјета националиних мањина С
5725. 51. Одлука о одржавању јавне расправе о Приједлогу буджета за 2024 С
5724. 51. Одлука о усвајању записника са 49, 50 и 15 сједнице С
5662. 50. Закључак - Информациона сигурност С
5661. 50. Одлука о усвјању Извјештаја о раду ФЗО за 2022. С
5660. 50. Одлука о давању сагласности - Одлука о накнадама ФЗО С
5659. 50. Одлука о давању сагласности - Одлука о платама ФЗО С
5658. 50. Одлука о давању сагласности - Одлука о приправности ЈЗУ С
5657. 50. Одлука о давању сугласности - Правилник о платама ЈЗУ С
5656. 50. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Комунално од 1. 1. - 30. 6. 2023. С
5655. 50. Одлука о усвајању Извјештаја о раду УО ЈП Комунално од 1. 7. - 31. 12. 2022. С
5654. 50. Одлука о давању сагласности - Правилник о платама ЈП Комунално С
5653. 50. Одлука о давању сагласности - Основни капитал ЈП Комунално С
5652. 50. Одлука о начину употребе лаког личног електричног возила С
5651. 50. Одлука о усвајању Извјештаја о извр+ењу Буджета за период 1. 1. - 30. 6. 2023 С
5650. 50. Одлука о утврђивању јавног интереса - Индустријски колосјек С
5649. 50. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брод С
5648. 50. Одлука о утврђивању јавног интереса - Маоча С
5647. 50. Одлука о утврђивању јавног интереса - Сљепчевићи С
5646. 50. Одлука о утврђивању јавног интереса - Витановићи С
5645. 50. Одлука измјена распореда сједења С
5644. 50. Приједлог одлуке - Измјена - скупштинске комисије С
5643. 50. Одлука о именовању УО Завода за планирање С
5626. 50. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
5446. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Ћосета - Вујчићи С
5445. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бродуша С
5444. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Тадићи - Поточари С
5443. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - оборинске воде Поточари С
5442. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Диздаруша С
5441. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брод С
5440. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Г. Рахић С
5439. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бодериште С
5438. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брка С
5437. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Поточари С
5436. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брка - Паланка С
5435. 49. Одлука о утврђивању јавног интереса - Шаторовићи С
5434. 49. Одлука о измјени Буджета БД БиХ за 2023. годину С
5433. 49. Закључак - Ребаланс С
5432. 49. Одлука о усвајању Записника са 48 сједнице С
537. 38. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈЗУ за 2022. С
536. 38. Одлука о критеријумимама и висини исплате награда -Ковид С
535. 38. Одлука о давању сагласности - Финанцијски план за 2023 - ЈЗУ С
534. 38. Одлука о расписивању Јавног конкурса С
533. 38. Одлука о именовању предсједника Изброне комисије Брчко дистрикта БиХ С
532. 38. Одлука о разрјес--ењу Лука С
531. 38. Одлука о разрјес--ењу - Путеви С
530. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса -Чађавац С
529. 38. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бродуша С
524. 38. Одлука о усвајању записника са 33 и 34 сједнице С
523. 38. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
522. 38. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
4345. 48. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буджета за 2022 С
4344. 48. Одлука о давању сагласности- минимална плата ЈЗУ С
4343. 48. Одлука о давању сагласности- Измјене финансијског плана ЈЗУ С
4342. 48. Одлука о повјеравању изградње путева - ЈП Путеви С
4341. 48. Одлука о давању сагласности- Покриће губитка - ЈП Путеви С
4340. 48. Одлука о давању сагласности- Измјене Финансијског плана - Завод за запошљавање С
4339. 48. Одлука о утврђивању јавног интереса - Г. Зовик С
4338. 48. Одлука о утврђивању јавног интереса - Брка С
4337. 48. . Одлука о утврђивању јавног интереса - Маоча С
4336. 48. Одлука о утврђивању јавног интереса - Шаторовићи С
4335. 48. Одлука Управни одбор Лука С
4321. 48. Одлука о усвајању записника са 45, 46, 47 и 14 сједнице С
4320. 48. Одлука о суспензији пословничких одредби ЈЗУ С
4319. 48. Одлука о суспензији пословничких одредби финансијско пословање ЈЗУ С
3832. 47. Закључак -Малигна обољења С
3831. 47. Закључак -паркинг С
3830. 47. Одлука о утврђивању јавног интереса - Боће С
3829. 47. Одлука о утврђивању јавног интереса - Мујкићи С
3828. 47. Одлука о утврђивању јавног интереса - Гредице С
3404. 46. сједница -Закључак безбједност саобраћаја С
3403. 46. сједница - Одлука о давању о давању сагласности на Правилник - Путеви С
3402. 46. сједница - Одлука о усвајању Плана и програма рада Изборне комисије 2023 С
3401. 46. сједница - Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комисије 2022 С
3400 . 46. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Изборне комисије за 2022 С
3388. 46. сједница - Одлука о усвајању Извјештаја о раду Владе С
3363.14. Одлука о одржавању јавне расправе - Одлука о измјени Буджета за 2023. С
3349. 14. Одлука о висини основице за обрачун плата за 2024. С
3348. 14. Одлука о измјени Одлуке о висини основице за обрачун плата за 2023. С
3146. 46. Одлука о утврђивању јавног интереса - Грбавица С
3145. 46. Одлука о утврђивању јавног интереса - Поточари С
3144. 46. Одлука о утврђивању јавног интереса - Петровићи С
3143. 46. Одлука о утврђивању јавног интереса - Улице С
3142. 46. Одлука о утврђивању јавног интереса - Г. Рахић С
3137. 46. Одлука о усвајању Записника са 43 и 44 сједнице С
3136. 45. Закључак - Закон о студенстском раду С
282. 37. Одлука о давању сагласности - Пословни план за 2023 - Комуанално С
281. 37. Одлука о давању сагласности - Финансијски план за 2023 - Комуанално С
280. 37. Одлука о давању сагласности на Програм рада за 2023- Завод за планирање С
279. 37. Одлука о давању сагласности на Финансијски план за 2023- Завод за планирање С
278. 37. Одлука о давању сагласности - Пословни план за 2023 -Путеви С
277. 37. Одлука о давању сагласности - Финансијски план Фонда здравственог осигурања за 2023 С
276. 37. Одлука о давању сагласности - Ребаланс финансијског плана Фонда здравственог осигурања за 2022 С
275. 37. Одлука о усвајању Извјештаја Фонда здравственог осигурања за 2021 С
274. 37. Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању Фонда здравственог осигурања С
2736. 45. Закључак - лијечење пацијената ван Брчко дистрикта БиХ С
273. 37. Одлука о давању сагласности -и средњорочни Пословни плана за 2023 -2025. годину- ЈП Лука С
272. 37. Одлука о давању сагласности -и Пословни плана за 2023. годину- ЈП Лука С
271. 37. Закључак - финансијски планови правих лица С
270. 37. Одлука о давању сагласности -ревидирани Пословни плана за 2022. годину- ЈП Лука С
269. 37. Одлука о давању сугласности - пренос права грађења - ЈП Лука С
268. 37. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Владе за 2023. годину С
267. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
266. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брод С
265. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ограђеновац С
264. 37. Одлука о утврђивању јавног интереса - Стари Расадник С
263. 37. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
2624. 45. Одлука о давању сагласности - задужење ЈП Лука С
2623. 45. Одлука о давању сагласности - покриће губитка ЈП Лука С
2622. 45. Одлука о давању одобрења - завршни рачун ЈП Лука С
2621. 45. Закључак - Канализација - Суљагића сокак С
2620. 45. Одлука о усвајању Извјештаја о раду и финансијском стању ЈП Лука С
262. 37. Одлука о суспензији пословничких одредаба С
2619. 45. Одлука о давању сагласности - Правилник ЈЗУ С
2387. 45. Одлука о измјени Одлуке о именовању Комисије за изреду предлога назива нових улица С
2386. 45. Одлука о измјени Одлуке о именовању представника власника земљишта у Комисију о комасацији С
2385. 45. Одлука о утврђивању јавног интереса - Дубраве С
2384. 45. Одлука о именовању два члана Управног одбора ЈП Путеви С
2383. 45. Одлука о усвајању Извјештаја Комисје за избор и именовање С
2382. 45. Одлука о коришћењу средстава резерве - помоћ поплављеним подручјима С
2381. 45. Одлука о усвајању Извјесштаја о раду Канцеларије за правну помоћ С
2378. 45. Закључак - Закон о ђецјој застити С
2374. 45. Одлука о усвајању Записника са 42 сједнице С
2363. 44. Закључак - Иницијатива - Стратегија борбе против амброзије С
2362. 44. Закључак - Иницијатива - накнада плате за лица обољела од малигних обољења С
2091. 44. Закључак - национални споменици С
2090. 44. Одлука о утврђивању јавног интереса - Пољаци - Јагодњак С
2089. 44. Одлука о утврђивању јавног интереса - Доњи Брезик С
2088. 44. . Одлука о коришћењу средстава резерве С
2087. 44. Одлука о суспензији пословничких одредби С
2086. 43. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Комунално С
1870. 43. Одлука о усвајању Извјештаја Правобранилаштва за 2022 С
1869. 43. Стратегије развоја спорта БдБиХ 2023-2028. С
1868. 43. Закључак - Стратегија развоја спорта С
1864. 43. Одлука о утврђивању јавног интереса - Шаторовићи С
1863. 43. Одлука о утврђивању јавног интереса - Скакава С
1862. 43. Одлука о утврђивању јавног интереса - Грбавица С
1861. 43. Одлука о усвајању Записника са 41 и 13 сједнице С
1860. 43. Одлука о усвајању Извјештаја Комисје за избор и именовање - Бахрија Рибић С
1859. 43. Одлука о утврђивању престанака мадата посланика Зијада Нишића С
1858. 43. Одлука о усвајању Извјештаја Комисје за избор и именовање С
1857. 43. Одлука о утврђивању престанака мадата посланика Слободанке Ћурчић С
1669. 42. Одлука - скупстинске комисије 2020-2024 С
1668. 42. Измјена Одлуке о распореду сједења 2020-2024 С
1667. 42. Закључак - услуге одвоза смећа С
1666. 42. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бродуша С
1665. 42. Одлука о утврђивању јавног интереса - Г. Брезик С
1664. 42. редовна сједница -Одлука о именовању Надзорног одбора С
1663. 42. Одлука о усвајању Извјешћа Повјеренства за избор и именовање ЈЗУ С
1662. 42. Одлука о именовању једног члана УО Лука С
1661. 42. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовање С
1660. 42. Одлука о усвајању Записника са 40 сједнице С
1659. 41. Закључак - паркинг мјеста С
1658. 41. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2022 С
1657. 41. Одлука о Извјештаја Управног одбора ЈЗУ Здравствени центар Брчко (1) С
161. 36. Закључак - Е-беба С
159. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Бубрег С
158. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Брчанско срце С
157. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ Луј Брај С
156. 36. Одлука - располагање јавном имовином - УГ З-ивот са целијакијом С
155. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Попово Поље С
154. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Бродуша С
153. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Сеоњаци С
152. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Горице С
151. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Паланка С
150. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Стари Расадник С
149. 36. Одлука о утврђивању јавног интереса - Вукељи С
148. 36. Одлука о расписивању јавног позива -Правосудна комисија С
147. 36. Одлука о престанку мандата члана Правосудне комисије С
146. 36. Одлука о престанку мандата члана Правосудне комисије С
143. 36. Одлука о усвајању записника са 32. сједнице С
1402. 41. Одлука о утврђивању јавног интереса - Мераје С
1401. 41. Одлука о утврђивању јавног интереса - Љубомира Крсмановића С
1400. 41. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције за 2022 С
1399. 41. Одлука о усвајању Записника са 12 ванредне сједнице С
1398. 41. Одлука о усвајању Извјештаја о дођели мандата С
1397. 41. Одлука о утврђивању престанака мадата посланика Зорана Кокановића С
1396. 41. Одлука о суспензији пословничких одредби С
1395. 40. . Закључак - Систематизација ЈП Коминално С
1394. 40. Одлука о давању одобрења-завршни рачун за 2022. годину- ЈП Путеви С
1393. 40. Одлука о давању сагласности -ревидирани Пословни плана за 2023. годину- ЈП Лука С
1392. 40. Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2022 С
1391. 40. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Независног одбора за 2022 С
1390. 40. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса С
1119. 40. Одлука о давању сагласности - Правилник ЈЗУ С
1118. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
1117. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезик С
1116. 40. Одлука о утврђивању јавног интереса -Паланка С
1115. 40. Одлука - именовање чланова Правосудне комисије С
1114. 40. Одлука о усвјању Извјештаја о спроведеној процедури избора два члана Правосудне комисије С
1113. 40. Одлука о разрјешењу - Путеви С
1112. 40. Одлука о утврђивању нерадних дана 2023-2024 С
1111. 40. Одлука о усвајању записника са 38 и 39 сједнице С
1102. 12. Зијад Нисић - Избор градоначелника С
1099. 12. Есед Кадрић - разрешење С