BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

ИНГ Регистар / 2024

975. 55. Одлука о давању сагласности - минимална плата - Лука С
974. 55. Одлука о давању сагласности - Годишњег план рада Развојно гарантног фонда за 2024. С
973. Закључак - субвенције камата С
972. 55. Одлука о усвајању Годишњег план рада Скупштине за 2024. С
971. 55. Одлука о измјени Одлуке о личном учешћу С
970. 55. Одлука специјална погодба -Бимал С
969. 55. Одлука - специјална погодба -Линија воћа С
968. 55. Одлука - специјална погодба -Боснаплод С
821. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -регулација ријеке Брке С
820. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Уловић С
819. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Бузекара С
818. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ш насеље С
817. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Б. Поље Село С
816. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Станови, Поточари, Брезик С
815. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Дубраве С
814. 55. Одлука о утврђивању јавног интереса -Центар С
813. 55. Одлука о расписивању Јавног огласа Изборна комисија С
812. 55. Одлука о поништењу Јавног огласа С
811. 55. Одлука о престанку мандата - Велибор Јакић С
810. 55. Одлука о усвајању записника са 53. и 17. ванредне С
809. 54. Одлука о давању сагласности - Програм рада Завода за планирање за 2024 С
808. 54. Одлука о давању сагласности - Извјештај о раду Завода за планирање 1-6 2023. С
807. 54. Одлука о давању сагласности -распоред вишка прихода Завода за планирање С
806. 54. Одлука о давању сагласности -финансијски резултат Завода за планирање С
805. 54. Одлука о давању сагласности - Извјештај о раду Завода за планирање 7-12 2022. С
805-1. 54. Закључак - Завод за планирање С
405. 54. Одлука о усвајању Годишњег извјештаја Апелационе комисије за 2023. С
404. 54. Одлука о давању сагласности - ЈП Путеви - Пословни план С
403. 54. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Дирекције за финансије С
402. 54. Одлука о давању сагласности -Правилник о платама Фонда здравственог осигурања С
401. 54. Одлука о давању сагласности -Правилник о раду Фонда здравственог осигурања С
400. 54. Одлука о давању сагласности -Финансијски план Фонда здравственог осигурања за 2024. С
399. 54. Одлука о давању сагласности - Пословни план ЈП Лука за 2024. С
398. 54. Одлука о усвајању Полугодишњег извјештаја о раду УО Лука С
397. 54. Одлука о давању сагласности - Статут ЈП Лука С
396. 54. Одлука о усвајању Извјештаја о раду ЈП Лука за 6 мјесеци 2023 С
395. 54. Одлука о давању сагласности на Финансијски план Завода за запошљавање за 2024. С
3393. 58. Одлука о давању сагласности - ЈП Лука-Правилник С
3392. 58. Одлука о давању сагласности - ЈП Путеви -Правилник о платама С
3391. 58. Одлука о давању сагласности - ЈП Путеви - Ревидирани пословни план за 2024. С
3390. 58.. Одлука о давању сагласности - ЈП Путеви - Правилник С
3389. 58. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Полиције за 2023. годину С
3388. 58. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва за 2023. годину С
3387. 58. Одлука о усвајању Годишњег извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности за 2023. годину С
3386. 58. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за хартије од вриједности за 2023. годину С
3385. 58. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Скупштине за 2023. годину С
3384. 58. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Владе за 2023. годину С
3116. 58. Одлука о утврђивању висине накнаде за рад чланова Комисије за спровођење Кодекса понашања С
3115. 58. Одлука о повјеравању изградње путева С
3114. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Трњаци С
3113. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Глухаковац С
3112. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ш С
3111. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Г. Рахић С
3110. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Трњаци С
3109. 58. Одлука о утврђивању јавног интереса -Брезово Поље Насеље С
3108. 58. Одлука о давању сагласности - Систематизација - Завод за планирање С
3107. 58. Одлука о одр+авању јавне расправе о измјени Буджета Брчко дистрикта БиХ за 2024. год. С
3106. 58. Одлука о усвајању записника са 55. и 56. редовне сједнице С
3105. 57. Закључак- СЦО групација С
3104. 57. Закључак- Здравствена заштита С
2707. 57. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса за 2023. С
2166. 57. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора ЈЗУ за 2023. С
2165. 57. Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Изборне комсије за 2023. С
2164. 57. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Изборне комсије за 2023. С
2163. 57. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Канцеларије за ревизију за 2023. С
2162. 57. Одлука о усвајању Извјештаја о оцјени рада шефа Полиције за 2023. С
2161. 57. Одлука о усвајању Плана рада Туристичке организације за 2024. С
2160. 57. Одлука о давању одобрења- Завршни рачун за 2023. - ЈП Путеви С
2159. 57. Одлука о давању сагласности - услови конкурса - ЈП Путеви С
2158. 57. Одлука о давању сагласности цјеновник паркирања - ЈП Путеви С
2157. 57. Закључак - цјеновник паркирања С
2156. 57. Одлука о давању сагласности -путни трошкови - Фонд здравственог осигурања С
2155. 57. Одлука о давању сагласности -усклађивање плата - Фонд здравственог осигурања С
2005. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Диздаруша С
2004. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Трњаци С
2003. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Маоча С
2002. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Липовац С
2001. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
2000. 57. Одлука о утврђивању јавног интереса -Мујкићи С
1999. 57 . Одлука о усвајању Годишњег програма рада Владе за 2024. С
1998. 57. Закључак - Програм рада Владе С
1997. Одлука о расписивању Јавног позива -Правосудна комисија С
1996. 57. Одлука о давању сагласности за именовање помоћника шефа Полиције С
1995. 57. Одлука о усвајању записника са 54. редовне С
1977. 56. Закључак - ђечји додатак С
190. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - улица Хасана Кјафије Прушћака С
189. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - Кланац С
188. 54. Одлука о утврђивању јавног интереса - Крепшић С
187. 54. Одлука о продужењу мандата - Комисија за хартије од вриједности С
1858. 56. Одлука о усвајању Извјештаја о ревизији финанасијских извјештаја за 2022. С
1857. 56. Одлука о усвајању Годишњег план рада Канцеларије за управљање јавном имовином за 2024. С
1856. 56. Одлука о усвајању Годишњег плана рада Комисије за одлучивање о сукобу интереса 2024 С
1855. 56. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Комисије за одлучивање о сукобу интереса С
1854. 56. Одлука о давању сагласности - Измјене правилника о лијечењу ван Дистрикта ФЗО С
1853. 56. Одлука о давању сагласности - Одлука о путним трошковима ЈЗУ С
1852. 56. Закључак - Одлука о најнижој плати ЈЗУ С
1851. 56. Одлука о давању сагласности - Одлука о најнижој плати ЈЗУ С
180. 53. Закључак - продаја земљишта Избор С
1738. 56. Одлука о давању сагласности -Финансијски план ЈЗУ С
1737. 56. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Канцеларије за превенцију корупције за 2024 С
1736. 56. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Комисије за хартије од вриједности за 2024 С
1735. 56. Одлука о утврђивању јавног интереса -Гредице С
1734. 56. Одлука о утврђивању јавног интереса -Фазанерија С
1733. 56. Одлука о утврђивању јавног интереса -Омербеговача С
1732. 56. Одлука о утврђивању јавног интереса -Ражљево С
1731. 56. Одлука о задужењу Брчко дистркта БиХ С
1730. 56. Одлука о давању сагласности - Пословни план ЈП Комунално С
1457. 56. Кодекса понашања посланика Скупштине Брчко дистрикта БиХ С
1456. 56. Одлука о именовању четири члана Изборне комисије С
1455. 56. Одлука о утврђивању престанка мандата члановима Изборне комисије С
1454. 56. Одлука о утврђивању нерадних дана 2024-2025 С
1433. 55. Закључак - нерадна неђеља С
1154. 55. Одлука о усвајању Урбанистичког пројекта Циглане С
1153. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Ријеке 2 С
1152. 55. Закључак - регулациони планови С
1151. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Ш насеље С
1150. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Мујкићи 2 С
1149. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Фицибајер С
1148. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Колобара 2 С
1147. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Кланац С
1146. 55. Одлука о усвајању Регулационог плана Центар 1 С
1145. 55. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Незавидног одбора за 2023. С
1144. 55. Закључак - Извјештај Канцеларије за превенцију корупције С